Radost ze sebe
Dots effect

1st line
2nd line

Všeobecné obchodní podmínky NUTRIADAPT

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci programu Komplexní nutriční typologie (dále jen "KNT").

1.2. Majitelem a provozovatelem KNT je společnost SUNKINS a.s., se sídlem Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 27862267, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11595 (dále jen "SUNKINS a.s."). Poskytovatelem služeb v rámci KNT je buď přímo SUNKINS a.s., nebo některá z jejich partnerů, který provozuje poradnu Svět zdraví, prostřednictvím které čerpá služby. SUNKINS a.s. a její partneři provozující poradny Svět zdraví se dále společně označují jako "Poskytovatelé".

1.3. Službami (dále jen "Služby") se rozumí program odborné terapie a péče a další služby. které Poskytovatelé nabízejí v rámci KNT; ustanovení čl.2.8 není dotčeno. Službou se rozumí i zpřístupňování tématických audiovizuálních děl (videí) Poskytovatelem klientům v rámci KNT, a to online nebo jiným obdobným způsobem (dále jen "Audiovizuální Služby").

1.4. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi vámi a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží. Poskytovatelem, dochází k němu v rámci poskytování Služeb, a dále pro úkony, které u Poskytovatele absolvujete před vlastním vznikem smluvního vstahu (čl.2.1) např. pro úvodní (vstupní) konzultaci.

2. Základní ustanovení

2.1. Smluvní vztah mezi vámi a Poskytovatelem zpravidla vzniká podpisem objednávky Služby (dále jen "Objednávka") a jejím přijetím Poskytovatelem (Poskytovatelé mají k dispozici objednávkové tiskopisy, které předkládají klientům k podpisu). Uzavření smluvního vztahu může být jménem a na účet bezprostředního Poskytovatele Služeb zprostředkováno jiným Poskytovatelem (dále jen "Zprostředkující Poskytovatel"). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat vám objednané Služby a vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2. Máte nárok obdržet stejnopis Objednávky potvrzený Poskytovatelem, případně za Poskytovatele Zprostředkujícím Poskytovatelem. Pokud z jakéhokoli důvodu nebyla vyhotovena písemná Objednávka ani smlouva, máte nárok obdržet od Poskytovatele potvrzení, které bude obsahovat označení předmětu Služby, její rozsah jakost, cenu za provedení Služby a termín plnění. Poskytovatelem absolvujete před vlastním vznikem smluvního vztahu (čl.2.1), např. pro úvodní (vstupní) konzultaci.

Ringsegment